Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan


Mål och Vision

Likabehandling skall genomsyra allt arbete inom Ekerö Judo.

Bakgrund

Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuella läggning samt psykiska och fysiska förutsättningar skall respekteras och erbjudas delaktighet och utveckling inom den svenska idrottsrörelsen. Svenska Judoförbundet har gjort en Likabehandlingsplan som strävar att uppnå dessa mål. Klubbens jämställdhetsarbete är en del i att uppnå dessa mål. De övergripande målen för idrottens jämställdhetsarbete är att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. Detta innebär att alla som vill skall kunna vara med utifrån sina förutsättningar.

Övergripande mål

Ekerö Judo ska arbeta aktivt för att alla medlemmar skall ha lika möjligheter till delaktighet och utveckling inom klubben. Dessutom skall klubben sträva efter att ha en jämn könsfördelning. Det gäller bland våra medlemmar och befattningar inom klubben (såsom hos anställda och ideellt arbetande ledare, tränare och funktionärer). En jämn fördelning mellan pojkar och flickor, män och kvinnor ger bredare kompetens och ökad trivsel på träning och i klubbarbetet.


 • Vi skall aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering
 • All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Judoaktiviteterna ska vara genomtänkta och påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt för en jämställd klubb där likabehandling råder.
 • Kvinnors och mäns idrottande ska värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och resurser ska fördelas rättvist.
 • Vi ska hitta goda förebilder och ledare inom och utanför den egna klubben.
 • Våra grunder för lönesättning gäller lika för kvinnor och män.
 • Kvinnor och män ska ges lika möjligheter till utveckling inom klubben och vi ska fortlöpande arbeta för att uppnå en jämn fördelning av kvinnor och män i olika befattningar på alla nivåer inom klubben.


Likabehandling och jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. Jämlikhet och jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar. Jämställdhetsintegrering förutsätter att det finns kunskap om dessa frågor hos förtroendevalda och anställda på alla nivåer inom klubben. Målet innebär att jämställdhet och likabehandling på ett konkret och tydligt sätt finns med och tillämpas i alla beslutsprocesser och i de centrala dokument som klubbens styrelse och tränarråd beslutar om samt i planering och utförande av verksamheten inom dessa områden.

Vi strävar efter en god idrottsmiljö

Vi eftersträvar en sund och frisk fysisk och psykosocial idrottsmiljö. I denna policy avser trakasserier alla former av förtal, förolämpningar, mobbning och sexuella trakasserier oberoende av i vilken form det uttrycks som, i tal så väl som skrift. Trakasserier inom föreningens verksamhet tolereras aldrig varken i dojo, omklädningsrum, på resor, i sociala medier eller andra forum.

En god idrottsmiljö handlar om att skapa trygghet för dig som medlem gentemot dina träningskamrater, ledare och medarbetare i föreningen.

Förebyggande åtgärder

 • Utbilda personal i hur vad en sund och frisk fysisk och psykosocial idrottsmiljö är

 • I de grupper som tränar 3 gånger per vecka eller fler ska ledare aktivt arbeta med värdegrundsövningar vid minst 1 tillfälle per termin. Om det är möjligt ska det även göras med de grupper som tränar färre tillfällen

 • Samarbete med RF/SISU och andra kommersiella aktörer för att lyfta problematiken kring dålig likabehandling och via personliga träffar skapa en förståelse för ämnet hos barn- och ungdomar

 • Samarbeta med föräldrar och målsmän för att vidare förebygga mobbning och trakasserier utanför föreningens verksamhet

Mål

 • För att upptäcka och åtgärda beteenden som leder till mobbning ska arbetet mot mobbning vara ständigt pågående

 • Varje medlem ska ha rätt att kontakta föreningen om man känner sig dålig behandlad av någon i föreningen

 • Vi har nolltolerans mot kränkande uttryck

 • Alla ledare ska känna till åtgärdsplanen

Åtgärdsplan vid upptäckt

 • Ledare på plats reagerar och agerar direkt

 • Visa diskretion mot övriga i gruppen

 • Ledare samlar in fakta från båda sidor och dokumenterar

 • Ledare informerar verksamhetsansvarig eller klubbchef vid behov

 • Verksamhetsansvarig gör i dialog med klubbchef en handlingsplan vid behov

 • Föräldrar/målsman informeras vid behov

 • Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär ska en polisanmälan göras

 • Timeout för den misstänkta vid polisutredning

 • Bestraffning

  • Skriftlig varning till medlem/målsman från föreningen

  • Uteslutning ur grupp/fråntagande av ledarroll

  • Uteslutning från föreningen, 


Kom i kontakt med oss

Har du fler frågor om hur vi jobbar med likabehandling eller känner att du blivit dåligt behandlad i föreningens verksamhet, är du varmt välkommen att höra av dig till info@ekerojudo.se eller till din kontaktperson i föreningen.

Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst

Du kan använda visselblåsartjänsten för att uppmärksamma allvarliga risker som kan skada personer inom idrotten, idrotten som organisation, samhället eller miljön - och då du samtidigt upplever att du inte kan vända dig till din förening.