Årsmöte 2023

Årsmöte 2023Kallelse till Årsmöte 28/3 kl 19:00 för alla medlemmar och föräldrar som företräder sina barn på årsmötet , plats Lejas lokal - innergården ( Bryggavägen 109 )

Hej alla - Med fler judo föräldrar / judokas i  styrelsen låser vi inte upp tränare med styrelsearbete. 

Mvh Ordf Torbjörn Eklind.

Obs. Motioner skal vara inkomna senast 4 veckor före årsmötet enligt föreningens stadgar. - 3 kap - paragraf 2.

Mer info & handlingar för årsmötet 2023 kommer att publiceras här nedan. 

Kallelse till Årsmötet utsänt vi idrottonline:s mail funktion 5/2 kl ca 18:00

Ekerö Judoklubb Stadgar


Revisionshistorik

2013

Framtagen vid föreningens delning våren 2013.

Fastställd

2016

Uppdaterad efter årsmöte 2016.

Uppdaterad

2020-05-07

Uppdaterad efter årsmöte 2019

Styrelsens sammansättning, hedersmedlemskap.

2021-04-20

Uppdaterad inför byte av klubbnamn

Uppdaterad


Innehåll

1 kap Allmänna bestämmelser. 4

1 § Ändamål 4

2 § Föreningens namn m.m. 4

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m. 4

4 § Beslutande organ. 4

5 § Verksamhets- och räkenskapsår. 5

6 § Firmateckning. 5

7 § Stadgeändring. 5

8 § Tvist/skiljeklausul 5

9 § Upplösning av föreningen. 5

2 kap Föreningens medlemmar. 5

1 § Medlemskap. 5

2 § Hedersmedlemskap. 6

3 § Uppsägning av hedersmedlemskap. 6

4 § Medlems skyldigheter och rättigheter. 6

5 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet. 6

6 § Utträde. 7

7 § Uteslutning m.m. 7

8 § Överklagande. 7

9 § Medlemskapets upphörande. 7

3 kap Årsmöte. 8

1 § Tidpunkt och kallelse. 8

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. 8

3 § Sammansättning och beslutsförhet. 8

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. 8

5 § Ärenden vid årsmötet. 8

6 § Valbarhet. 9

7 § Extra årsmöte. 9

8 § Beslut och omröstning. 10

9 § Ikraftträdande. 10

4 kap Valberedning. 10

1 § Sammansättning. 10

2 § Åligganden. 10

5 kap Revision. 11

1 § Revisorer och revision. 11

6 kap Styrelsen. 11

1 § Sammansättning. 11

2 § Styrelsens åligganden. 11

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning. 12

4 § Överlåtelse av beslutanderätten. 12

7 kap Övriga föreningsorgan. 12

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan. 12

2 § Instruktioner. 12

3 § Budget och verksamhetsplan. 12

4 § Återrapportering. 12

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund" (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med särskild inriktning att:

Ekerö Judoklubb skall verka för att utveckla och stödja dess medlemmar att vara aktiva judoutövare. Utöver detta ska Ekerö Judoklubb verka för att judo skall vara en attraktiv och tillgänglig sport för invånarna på Mälaröarna. Utöver RF:s värdegrund gäller även Judons Värdegrund i föreningen och dess verksamhet.

JUDONS VÄRDEGRUND

Artighet = Att alltid hälsa och vara hjälpsam och vänlig mot andra människor.

Mod = Att vara rättvis och skydda dem som är svagare

Ärlighet = Att säga vad man tycker utan att såra någon eller ljuga

Ära = Att hålla vad man lovar

Ödmjukhet = Att vara självkritisk och inte skryta

Respekt = Att vara lyhörd, tålmodig och respektera andra människor

Självkontroll = Att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och humör

Vänskap = Att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbing

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Ekerö Judoklubb

Föreningens organisationsnummer är 802409-3331

Föreningen har sin hemort/säte i Ekerö kommun.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Judoförbundet och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF), Stockholms Idrottsförbund inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF), Stockholms Judoförbund, inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan. På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, Idrotts AB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF.

2 kap Föreningens medlemmar

1 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.


2 § Hedersmedlemskap

Person som på ett förtjänstfullt sätt har främjat klubbens syften kan utses till hedersmedlem. Medlemskapet är jämställt med ordinarie medlemskap och är en titel. -"Person som på ett förtjänstfullt sätt främjar förbundets, distrikts, - eller klubbens syften, kan på enhälligt förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem vilket jämställs med ordinarie medlemskap." Medlem ska på ett förtjänstfullt sätt ha främjat klubbens syften för att få utses till hedersmedlem. Förslag ska komma från en enhällig styrelse och läggas fram på klubbens årsmöte, som beslutar i frågan. Hedersmedlem skall vara ett gott föredöme och fungera som ambassadör för föreningen. Hedersmedlemmar har samma fördelar som fullvärdiga medlemmar. Medlemsavgift för hedersmedlem erläggs av den som utsett vederbörande. Träningsavgift erläggs av medlemmen. Det betyder att ett beslut om hedersmedlemskap innebär att klubben står för samtliga medlemskapskostnader för hedersmedlemmen. Det är endast årsmötet som kan besluta om hedersmedlemskap. Detta efter framlagt förlag till årsmötet från en enhällig styrelse. Beslutet noteras i årsmötesprotokollet och klubben ändrar medlemskategorin i medlemsregistret om detta är applicerbart i Idrott Online och i medlemsregistret.

3 § Uppsägning av hedersmedlemskap

Hedersmedlem kan säga upp sin utnämning. Hedersmedlem är en medlemskategori men det är också en titel. Vill man inte bära den titeln längre, men ändå vara fortsatt medlem, avsäger man sig helt enkelt detta. Medlem inkommer med en skriftlig begäran om avsägelse till aktuell styrelse som protokollför ärendet (anmälan om begäran och ej beslut) som därefter verkställer förändringen till medlemsregistret där titeln tas bort. Eftersom beslutet har fattats av årsmöte är det både lämpligt och skäligt att styrelsen anmäler ärendet och att det protokollförs även där. Betalningsansvaret går då tillbaka till medlemmen. Hedersmedlem kan bli av med sin utnämning vid oacceptabelt beteende inom Svenska Judoförbundets organisation och verksamhet.

4 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
 • har skyldighet att uppträda i full enlighet med Judons värdegrund i alla situationer som relaterar till Ekerö Judoklubb och dess medlemmar och verksamhet,
 • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §,
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

5 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande.

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

6 § Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

7 § Uteslutning m.m.

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen. Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

8 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

9 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap Årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Årsmötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av två år, om suppleanter finns att tillgå;

d) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

14. Årsmötet avslutas.

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning

1 § Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och en övrig ledamot valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Valberedningen ska bland sina ledamöter utse en vice ordförande. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.


5 kap Revision

1 § Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av den av årsmötet utsedda revisorn.

Revisorn ska vara oberoende av dem som denne har att granska.

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande och minst fyra ledamöter men max sex ledamöter samt högst två suppleanter. Styrelsens sammansättning bör i möjligaste mån ha en jämn könsfördelning, vilket anses vara uppnått när 40 - 60 % av styrelseledamöterna är kvinnor eller män.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar - svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och
 • förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av ledamöterna är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap Övriga föreningsorgan

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande sektioner/kommittéer:

 • Föreningen har för närvarande inga fasta sektioner eller kommittéer.

Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta kommittéer:

 • Föreningen har för närvarande inga fasta kommittéer.

Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och projektgrupper.

2 § Instruktioner

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

3 § Budget och verksamhetsplan

Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

4 § Återrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.